Postupak prijave osiguranog slučaja po polici osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)

Osiguranik koji je zbog nesretnog slučaja ozlijeđen dužan je:

Odmah otići lijekaru, odnosno pozvati lijekara radi pregleda i pružanja potrebne pomoći i odmah poduzeti sve potrebne mjere radi liječenja i pridržavati se lijekarskih savjeta i uputa u pogledu načina liječenja.

Po završetku liječenja kompletnu lijekarsku dokumentaciju zajedno s popunjenim obrascem za prijavu štete predati u najbližu poslovnicu Bosna Sunce Osiguranja d.d.

Prijavom o nesretnom slučaju pružiti osiguratelju sva potrebna izvješća i podatke, naročito o mjestu i vremenu kada je slučaj nastao, potpuni opis događaja, nalaze lijekara o vrsti i težini tjelesne ozljede, o nastalim eventualnim posljedicama, kao i podatke o tjelesnim manama, nedostacima i bolestima koje je osiguranik eventualno imao prije nastanka nesretnog slučaja.

Ukoliko je nesretni slučaj imao za posljedicu smrt osiguranika, korisnik osiguranja dužan je o tome pismeno obavijestiti osiguratelja i o tome pribaviti potrebnu medicinsku i ostalu dokumentaciju.

Obrazac prijave nesretnog slučaja možete zatražiti u najbližoj poslovnici Bosna-Sunce Osiguranja.

Obrazac prijave nesretnog slučaja je potrebno popuniti sa svim traženim podacima i vlastoručno ga potpisati, te ga uz dokumentaciju potrebnu za odlučivanje o osnovanosti zahtjeva predati u najbližu poslovnicu Bosna Sunce Osiguranja ili dostaviti putem pošte.

Postupak prijave štete iz automobilske odgovornosti

U slučaju prometne nezgode s drugim vozilom Vaš odštetni zahtjev podnosite društvu za osiguranje kod kojeg je osigurano vozilo osobe koja je odgovorna za nastalu prometnu nezgodu.

Kad je vozilo osobe koja je odgovorna za saobraćajnu nezgodu osigurano u Bosna Suncu, odštetni zahtjev možete podnijeti Vama najbližoj podružnici Bosna Sunce Osiguranja.

Kako bi Vaš odštetni zahtjev obradili u najkraćem roku, molimo Vas da uz uredno popunjen obrazac prijave i zahtjeva za naknadu štete, predate i slijedeću dokumentaciju:

 • Fotokopiju saobraćajne dozvole oštećenog vozila
 • Fotokopiju vozačke dozvole (ako je vozilo bilo u vožnji u trenutku nastanka saobraćajne nezgode)
 • Zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka ili Zapisnika o očevidu MUP-a ( ukoliko isti posjedujete)
 • Zapisnik o alkotestiranju (ukoliko je isto provedeno)
 • Europsko izvješće o nezgodi
 • Medicinsku dokumentaciju kod neimovinske štete

Ukoliko policija nije napravila očevid saobraćajne nezgode, preporučavamo da oba sudionika saobraćajne nezgode sa svojim vozilima dođu na procjenu štete u Bosna Sunce radi rekonstrukcije nastanka štetnog događaja čime se ubrzava postupak rješavanja odštetnog zahtjeva.

Ukoliko zbog oštećenja vozila nisu pokretna, molimo Vas da prilikom prijave štete navedete mjesto na kojem se vozilo nalazi.

Štetu možete prijaviti u svim poslovnicama Bosna Sunce Osiguranja ili putem pošte.

Postupak prijave štete iz automobilskog kaska

Ukoliko je Vaše vozilo kasko osigurano u Bosna Sunce Osiguranju, u slučaju saobraćajne nezgode ili nekog drugog osiguranog rizika kojim je na Vašem vozilu nastala šteta, odštetni zahtjev podnosite podružnici  BSO koja je izdala policu osiguranja.

Prijava i zahtjev za naknadu štete podnosi se na posebnom obrascu koji možete dobiti na svakom mjestu prijave štete.

Kako bi Vaš zahtjev obradili u najkraćem roku, molimo Vas da uz uredno popunjen obrazac prijave i zahtjeva za naknadu štete, predate i slijedeću dokumentaciju:

 • Original kasko police, na uvid
 • Fotokopiju saobraćajne dozvole oštećenog vozila
 • Fotokopiju vozačke dozvole (ako je vozilo bilo u pokretu u trenutku nastanka štete)
 • Zapisnik o alkotestiranju (ukoliko je isto provedeno)
 • Zapisnika o očevidu policije (ukoliko isti posjedujete)
 • Sva oštećenja na vozilu nastala ostvarenjem osiguranog rizika moraju biti nepromijenjena do procjene štete od strane predstavnika osiguratelja.

Ukoliko Vam se dogodi osigurani slučaj krađe, molimo da dostavite i slijedeću dokumentaciju:

 • Original kasko police
 • Potvrdu MUP-a kojem je prijavljena krađa vozila (prva potvrda neposredno nakon ostvarenog slučaja krađe – da se prijavljuje osigurani slučaj i druga potvrda nakon isteka roka od 30 dana - da vozilo nije pronađeno)
 • Ako vozilo nije pronađeno u roku od 30 dana potrebno je vozilo odjaviti u nadležnoj Policijskoj upravi, te dostaviti slijedeću dokumentaciju: Poništenu saobraćajnu dozvolu
 • Poništenu knjižicu vozila
 • Sve ključeve vozila

Štetu možete prijaviti u svim poslovnicama Bosna Sunce Osiguranja ili putem pošte.

 

Postupak prijave štete u imovini

Kad nastane osigurani slučaj temeljem kojeg se traži isplata osigurnine, osiguranik je dužan postupiti na slijedeći način:

 • odmah poduzeti sve što je u njegovoj moći da se ograniče štetne posljedice i pri tome se pridržavati uputa koje mu je dao osiguratelj ili njegov predstavnik.
 • obavijestiti osiguratelja o nastupanju osiguranog slučaja najkasnije u roku od 3 dana otkad je to saznao jer će u protivnom sam snosite dodatne troškove nastale zbog takvog propuštanja.
 • što prije, a najkasnije u roku od tri dana pismeno potvrditi prijavu danu usmeno, telefonom ili na drugi sličan način.
 • u svim slučajevima predviđenim propisima podnijeti prijavu nadležnoj policijskoj upravi i navesti koje su sve stvari uništene, odnosno oštećene ili su nestale prilikom nastanka osiguranog slučaja.
 • do dolaska predstavnika osiguratelja na samo mjesto ne promijeniti stanje oštećenih odnosno uništenih stvari, osim ako je promjena potrebna u javnom interesu ili radi smanjenja odnosno sprečavanja povećanja štete, odnosno radi nastavljanja normalne proizvodnje.

Ugovaratelj osiguranja je dužan, neovisno od roka u kojemu je podnio prijavu štete, predstavniku osiguranja pružiti sve podatke i druge dokaze koji su potrebni za utvrđivanje uzroka, opsega i visine štete. Osiguratelj može isto tako zahtijevati da osiguranik pribavi i druge dokaze, ako je to nužno potrebno i opravdano.

Obrazac prijave štete na imovini možete zatražiti u najbližoj podružnici BSO.

Popunjeni obrazac prijave koji je vlastoručno potpisan s cjelokupnom dokumentacijom potrebnom za odlučivanje o zahtjevu možete predati u najbližu podružnicu BSO ili dostaviti putem pošte.

Postupak prijave osiguranog slučaja po polici osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)

Osiguranik koji je zbog nesretnog slučaja ozlijeđen dužan je:

 • Odmah otići lijekaru, odnosno pozvati lijekara radi pregleda i pružanja potrebne pomoći i odmah poduzeti sve potrebne mjere radi liječenja i pridržavati se lijekarskih savjeta i uputa u pogledu načina liječenja.
 • Po završetku liječenja kompletnu lijekarsku dokumentaciju zajedno s popunjenim obrascem za prijavu štete predati u najbližu podružnicu BSO osiguranja d.d.
 • Prijavom o nesretnom slučaju pružiti osiguratelju sva potrebna izvješća i podatke, naročito o mjestu i vremenu kada je slučaj nastao, potpuni opis događaja, nalaze liječnika o vrsti i težini tjelesne ozljede, o nastalim eventualnim posljedicama, kao i podatke o tjelesnim manama, nedostacima i bolestima koje je osiguranik eventualno imao prije nastanka nesretnog slučaja.

Ukoliko je nesretni slučaj imao za posljedicu smrt osiguranika, korisnik osiguranja dužan je o tome pismeno obavijestiti osiguratelja i o tome pribaviti potrebnu medicinsku i ostalu dokumentaciju.

Obrazac prijave nesretnog slučaja možete zatražiti u najbližoj podružnici BSO.

Obrazac prijave nesretnog slučaja je potrebno popuniti sa svim traženim podacima i vlastoručno ga potpisati, te ga uz dokumentaciju potrebnu za odlučivanje o osnovanosti zahtjeva predati u najbližu podružnicu Bosna Sunce osiguranja  ili dostaviti putem pošte.